História Kliniky Kostka – FAKTY

1997 – MUDr. Pavol Kostka začal aplikovať myostimulačný impulz, ktorý vyvinul na základe jeho Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), na ľudí v rámci regeneračných procedúr

  • navrhol terapiu na základe indukovaného vplyvu rôznych fyzikálnych vplyvov, aby myostimulačný impulz bol čo najúčinnejší a jeho prejav čo najčitateľnejší,
  • úspešnosť terapie bola v tých časoch (do roku 2000) na úrovni 68-72%.

2/2000 – založenie Regeneračného centra v Spišskej Belej MUDr. Pavlom Kostkom

  • cieľom Regeneračného centra bolo od začiatku ponúknuť klientom s bolestivými a nebolestivými ťažkosťami nový spôsob sanovania a teda zvládania ťažkostí,
  • vypracovanie základnej metodológie o procesoch aplikovania terapie na organizmus pri rôznych ťažkostiach, hlavne na úrovni bolestivého stavu neinfekčného pôvodu,
  • aplikácia myostimulačných impulzov na klientov prostredníctvom špecifického generátora vyvinutého MUDr. Kostkom,
  • vytvorenie štandardy1, podľa ktorej sa kombinuje myostimulačný impulz s ďalšími procedúrami, napr. nahrievanie UV lampou, akupunktúra ako impedančná metodika a masáž

2/2001 – zamestnanie prvého zamestnanca, dovtedy ošetrených 1250 klientov s opakovanými terapiami

10/2001 –  Regeneračné centrum sa presťahovalo do nových priestorov v Spišskej Belej, ktoré boli vybudované pre potreby čo najefektívnejšieho poskytovania služieb, využitie štandárd a zlepšenie objektívneho stavu u klienta

2000 – 2005 – databáza Regeneračného centra obsahovala približne 4500 klientov, ktorí absolvovali terapie novou metodológiou s tým, že každý klient absolvoval cyklus minimálne 7 až 12 terapeutických blokov

1/2006 – tím Regeneračného centra tvorilo 10 zamestnancov (štruktúra – lekár, fyzioterapeut, masér a informatik/technik)

6/2006 – začiatok transformácie Regeneračného centra na zdravotnícke zariadenie – vypracovanie časového plánu

2008 – založenie spoločnosti CPKSB s.r.o. – zdravotnícke zariadenie na úrovni poliklinika – psychiatrická ambulancia, neurologická ambulancia, gynekologická ambulancia, neurochirurgická ambulancia, fyzioterapeutická ambulancia a SVALZ-ové pracovisko („CPKSB“)

2009 – zmluvný vzťah so spoločnosťou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. („VšZP“) pre psychiatrickú ambulanciu; spolupráca s poisťovňou pri hodnotení činnosti MUDr. Kostku

6/2009 – v databáze sa nachádzalo približne 15 000 pacientov (pacienti v rokoch 2000 – 2008), ktorí boli vyhodnotení VšZP s výsledkom, že pacienti mali menej recidív bolestivého stavu, neboli práce neschopní a neliečili sa u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci rehabilitačnej starostlivosti

7/2009 – externí zmluvní partneri potvrdili, že klienti, ktorí nemali bolesti, mali na magnetickej rezonancii zlepšený nález, a to bez použitia neurochirurgického zákroku – frekvencia recidív bolestivého stavu bola u klientov minimálna až žiadna

7/2009 – preukázanie, že objem medzistavcovej platničky sa mohol pod vplyvom používanej metodológie meniť – vznik názvu DGU fenomén2 – disc grow up (na základe dát z magnetickej rezonancie)

8/2009 –  VšZP potvrdila, že metodológia je efektívna na základe znižovania medikamentóznej záťaže pacientov s tým, že v okrese Poprad bola najmenšia spotreba liekov na bolestivé stavy

2010 – technická príprava myostimulátora na plošné použitie v akejkoľvek pobočke spoločnosti s okamžitou kontrolou priebehu jeho funkcie; definovanie hierarchického kmeňa v prístupoch do informačného systému, vytvorenie základov pre štatistické vykazovanie efektivity práce na pobočke; vytvorenie testovacieho prostredia na overenie funkčnosti myostimulátora a informačného systému z pohľadu viacerých pobočiek; definovanie kontrolných mechanizmov

2011 – v spoločnosti CPKSB v Spišskej Belej pracovalo 28 zamestnancov, denne sa v nej vykonávalo ošetrenie od 65 do 82 pacientov na priamu platbu bez možnosti fakturovania zdravotnej starostlivosti VšZP

5/2011 – ukončenie sledovania procesov v spoločnosti CPKSB zo strany VšZP; dôkazom o efektivite bol graf spotreby liekov pre pacientov s bolestivým stavom a tabuľka výšky preplácaných výdavkov na jedného pacienta

6/2011 – uskutočnenie prípravných stretnutí na uzatvorenie zmluvného vzťahu so VšZP za účelom sledovania zavádzania nových fyzioterapeutických postupov pri liečbe bolestivých stavov

11/2011 – uzavretie zmluvy o pilotnom projekte so VšZP pre spoločnosť CPKSB v Spišskej Belej s tým, že každý rok je potrebné otvoriť ďalšiu pobočku, aby vyhodnocovanie výsledkov práce metodológie bolo čo najpresnejšie; celý pilotný projekt bol zameraný na starostlivosť o pacientov s bolestivým syndrómom a hľadanie účinnosti terapií poskytovaných na klinikách spoločnosti CPKSB

11/2011 – pridelenie osobitne hradeného výkonu – CDT003 na sledovanie efektivity metodológie používanej spoločnosťou CPKSB

Za obdobie od roku 2012 spoločnosť CPKSB uskutočnila dva veľké projekty.

Projekt 1. Vo VO, ktoré organizovala Fy Glaston, a ktoré spoločnosť CPKSB úspešne legitímne vyhrala, ponúkla proces ako má vyzerať biomedicínsky nemedikamentózny výskum s výstupom, a ako má vyzerať ostrá štúdia. V projekte spoločnosť CPKSB urobila nasledovné: Simulovala štandardnú zdravotnú starostlivosť s použitím, vtedy, všetkých procesov, ktoré boli v MTZ a na vzorke 300 pacientov dokázala, že štandardná zdravotná starostlivosť na úrovni fyzioterapie bola účinná na úrovni 20-30%.

Projekt 2. Tento projekt prebiehal na klinikách spoločnosti CPKSB, kde boli v dvojročnom sledovaní potvrdené fakty z akceptovanej prihlášky na Exhibition of Inventions Geneva 2014 (proposal). Tento proposal sa mal stať podkladom pre ostrú štúdiu, ktorú mala spoločnosť v kooperácii s VšZP ďalej realizovať.

4/2012 – ukončenie príprav na export metodológie v rámci pilotného projektu

7/2012 – vytvorenie etickej komisie pre spoločnosť CPKSB za účelom schvaľovania biomedicínskeho výskumu na lepšie overenie metodológie a zavádzanie CDT00 v praxi

7/2012 – schválenie biomedicínskeho výskumu4 v oblasti vertebrogénnych indikácií a začatie výskumnej úlohy pre spoločnosť Glaston, s.r.o. v rámci štrukturálnych fondov; následne bol vytvorený vzor na realizovanie ostrej štúdie pre overenie nových fyzioterapeutických postupov na celoslovenskej úrovni (výsledky výskumu odovzdané objednávateľovi – spoločnosti Glaston, s.r.o. podľa zmluvy)

8/2012 – ukončenie príprav na tlač Ethiconu I.5, ako prostriedku na lepšiu komunikáciu medzi centrálou a pobočkou v rámci exportu nových postupov

9/2012 – 12/2012 – realizácia biomedicínskeho výskumu

3/2013 – odovzdanie biomedicínskeho výskumu objednávateľovi – spoločnosti Glaston, s.r.o.

4/2013 – prípravná fáza pre otvorenie pobočky v Nitre, nábor zamestnancov a zaškolenie v Spišskej Belej pre potreby pobočky v Nitre

5/2013 – ukončenie vývoja generátora myostimulačných impulzov tretej generácie a zadanie do výroby

7/2013 – otvorenie pobočky v Nitre na ulici Párovská 40

11/2013 –  prípravná fáza a nábor zamestnancov pre pobočku v Bratislave

12/2013 – v spoločnosti CPKSB pracovalo celkovo 121 zamestnancov

12/2013 – otvorenie pobočky v Bratislave na ulici Seberíniho 9

12/2013 – v pobočke v Nitre bolo zamestnaných 27 zamestnancov podľa hierarchického kmeňa – riaditeľ, lekár, hlavný fyzioterapeut, fyzioterapeuti, maséri

1/2014 – ku koncu roka 2013 sa v databáze v Nitre nachádzalo 965 jedinečných klientov, realizovaných bolo približne 7500 terapií metodológie spoločnosti CPKSB

2/2014 – denne sa uskutočňovalo od 52 do 55 terapií CDT00 v pobočke v Nitre; spolu sa v centrále v Spišskej Belej a v Nitre uskutočňovalo (75 + 52) od 127 do 140 terapií denne (zdroj – štatistika informačného systému)6

2/2014 – sledovanie výsledkov práce v  spoločnosti CPKSB, odovzdané na MZ SR na Inštitúte zdravotnej politiky

3/2014 – schválenie žiadosti pre spoločnosť CPKSB na otvorenie ďalšej pobočky v Žiline

4/2014 – uskutočňovanie približne 49 až 55 terapií CDT00 denne v pobočke v Bratislave; spolu sa v centrále v Spišskej Belej, v Nitre a v Bratislave uskutočňovalo (78 + 56 + 52) od 186 do 192 terapií denne (zdroj – štatistika informačného systému)

7/2014 – ukončenie prípravnej fázy a nábor 28 zamestnancov pre pobočku v Žiline

7/2014 – otvorenie pobočky v Žiline na ulici V. Spanyola  43

8/2014 – celkový počet klientov v databáze spoločnosti CPKSB dosahoval hranicu 32 000

10/2014 – registrácia ochrannej známky KLINIKA KOSTKA v registri ochranných známok EÚ

10/2014 – pozvanie na medzinárodnú výstavu International Exhibition of Inventions Geneva

11/2014 – uskutočňovanie približne 77 až 92 terapií CDT00 denne v pobočke v Žiline; spolu sa v centrále v Spišskej Belej, v Nitre, v Bratislave a v Žiline uskutočňovalo (78 + 56 + 52 + 86) od 272 do 285 terapií denne (zdroj – štatistika informačného systému)

11/2014 – schválenie žiadosti pre spoločnosť CPKSB na otvorenie pobočky v Banskej Bystrici

12/2014 – nábor zamestnancov pre pobočku v Banskej Bystrici

1/2015 – otvorenie pobočky v Banskej Bystrici na ulici Horná 67

4/2015 – uskutočňovanie približne 37 až 45 terapií CDT00 denne v pobočke v Banskej Bystrici; spolu sa v centrále v Spišskej Belej, v Nitre, v Bratislave, v Žiline a v Banskej Bystrici uskutočňovalo (84 + 62 + 57 + 89 + 42) od 334 do 341 terapií denne (zdroj – štatistika informačného systému)

5/2015 – celkový počet zamestnancov spoločnosti CPKSB dosahoval číslo 205; Ethicon obsahuje 6 zväzkov

6/2015 – preukázanie DGU fenoménu – existencie rastu medzistavcovej platničky chrbtice –na približne 1000 klientoch, ktorí absolvovali terapie tak, že ich platničky boli vytlačené na 3D tlačiarni

06/2015 – celkový počet ošetrených jedinečných klientov v databáze presahuje 42 500; spoločnosť CPKSB disponovalo približne 975 000 medicínskymi záznamami ošetrených klientov v zariadeniach spoločnosti CPKSB

10/2015 – zrušenie kódu CDT00 a transformácia spoločnosti CPKSB na štandardnú rehabilitáciu s pridanou hodnotou špeciálnej metodológie

12/2015 – podpis novej zmluvy s VšZP

12/2015 – celkový počet zamestnancov vrátane externých dosahovalo číslo 207; Ethicon má 9 zväzkov

12/2015 – zaškoľovanie zamestnancov pre pobočku v Trenčíne

1/2016 – otvorenie pobočky v Trenčíne na ulici Nemocničná 4

1/2016 – uskutočňovanie približne 15 až 20 terapií CDT00 denne v pobočke v Trenčíne; spolu sa v centrále v Spišskej Belej, v Nitre, v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Trenčíne uskutočňovalo (81 + 56 + 60 + 78 + 40 + 17) od 332 do 347 terapií denne (zdroj – štatistika informačného systému)

5/2016 – zavedenie myostimulátora šiestej generácie do prevádzky v Spišskej Belej

6/2016 – ukončenie zmluvného vzťahu medzi CPKSB a VšZP

2017 – poskytovanie zdravotnej starostlivosti ponúkame v zariadení v Spišskej Belej

__________________________________________________________________________________________________

1Štandarda – všeobecný názov pre medicínsky proces ako ľahšie popísať postup zdravotnej starostlivosti hlavne pre potreby kontroly a kvality; vytvorenie základov informačného systému pre potreby evidencie aplikovania spomenutých procesov

2DGU (disk grow up) – dokázaná fyziologická vlastnosť organizmu ako prejav regeneračného procesu na základe vplyvu špecifického myostimulačného impulzu doplneného o impedančnú procedúru; podstata tohto procesu spočíva v stimulácii sympatikoadrenérgnych vláken prostredníctvom impulzu z generátora na základe kontroly vysokofrekvenčnou analýzou v dynamickom sledovaní dát pacienta počas výkonu terapie v minimálnej dĺžke 25 minút, k prejavom DGU dochádza po cca 40 – 45 dňoch od prvej terapie pri frekvencii 3 až 5 krát za 10 dní, v kontrolnej skupine u pacientov bez tejto terapie nebol daný fenomén nikdy spozorovaný

3CDT00 alebo cielená dlhodobá terapia – osobitne hradený výkon vytvorený tak, ako veľké množstvo iných osobitne hradených výkonov, a to za účelom jednoznačne kontrolovať efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti plošne; daný kód bol vytvorený pre fyzioterapeutickú starostlivosť pre pacientov, ktorí majú recidivujúce bolesti chrbta neinfekčného pôvodu; takíto pacienti boli v minulosti opakovane liečení u svojho ortopéda, neurológa alebo reumatológa, ale aj napriek cielenej medikamentóznej terapii dochádzalo k recidívam, práve táto metodológia dokázala recidívam zabraňovať, a preto bolo jednou z podmienok postupne rozširovanie siete poskytovania tohto výkonu pre potreby pacientov

4biomedicínsky výskum – biomedicínsky výskum bol v objednávke definovaný ako realizovanie výskumu v nemedikamentóznej oblasti s cieľom overiť efektivitu existujúcich rehabilitačných procesov na vzorke 300 pacientov, a tak ponúknuť jednoznačne efekt takejto liečby v sledovanej skupine

5Ethicon – zväzky dokumentov, ktoré zjednodušujú prácu na pobočke na úrovni administratívnej ale aj na úrovni medicínskej pre lepšiu kontrolu dodržiavania štandardizovaných procesov, ktoré sme v našej metodológii použili, tak sme dokázali odhaliť v zárodkoch vznikajúce chyby na úrovni administratívnej a manažérskej a získali sme viac času na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

6(zdroj – štatistika informačného systému) – údaje o množstve terapií CDT00 denne predstavuje množstvo realizovaných terapií, ktoré boli uskutočnené pre pacienta v zdravotníckych zariadeniach spoločnosti CPKSB; všetky výkony neboli VšZP fakturované, nakoľko je zrejmé, že terapie nad limit nebudú preplatené a súčasne, nie všetky terapie boli uskutočnené pre poistencov VšZP, a teda nebolo možné ich vykázať iným poisťovniam