Impedančná terapia

Impedančná terapia – liečba degeneratívnej choroby chrbtice neinfekčného pôvodu

Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som sa v roku 1996 v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti zaoberal regeneráciou tkanív na Ústave patofyziológie Nových teoretických ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pri spracovaní študentskej práce som sledoval a následne analyzoval procesy spajania a nasledneho hojenia na úrovni spájaných ciev mezenteria. Následne som na čo najefektívnejšiu technickú realizáciu spojenia ciev aplikoval rôzne postupy. Medzi iným som využíval štandardné šijacie materiály, biologické lepidlo, kauterizačný prístroj a podobne. Všetky prezentované činnosti boli uskutočňované pod gesciou plastického chirurga na UNB Ružinov v Bratislave MUDr. Petra Sisku, ktorý v tom čase patril k slovenskej špičke plastickej a rekonštrukčnej chirurgie.

Z predmetných pokusov spájania ciev som následne uskutočňoval histologické rezy a tak som vyhodnocoval proces hojenia spájaných ciev. V zadefinovaných pozorovaných skupinách som následne ponúkol pohľad na hojenie ciev z rôznych dostupných pohľadov. Za najdôležitejší bod v danom procese však považujem poznanie, že pod vplyvom keuterizačných prúdov prebieha hojenie na pozorovaných cievach odlišne ako pri iných aplikovaných postupoch. V nadväznosti na daný výsledok som sa sústredil na vplyv prúdu a napätia na regenerovanú – zhojenú časť tkaniva. Aplikácia elektrických impulzov na organizmus mi umožnila zhromaždiť potrebné dáta a za týmto účelom som skonštruoval prvý generátor elektrických impulzov.

Výsledky, ktoré som dosiahol pri pozorovaniach boli uspokojivé a preto som sa postupne začal zameriavať na možnosť uplatnenia daného mechanizmu na regeneráciu ľudského organizmu, stanovil som hypotézu:

Vplyv elektrických impulzov na bolesti chrbta ako prejav degeneratívnych zmien chrbtice neinfekčného pôvodu.

Určitým zlomovým bodom bol fakt, že i keď sme mali skonštruovaný samotný generátor impulzov, nedisponovali sme v tom čase metodikou, akým spôsobom bude možné impulz aplikovať.

V danom čase sa vyskytla možnosť komunikovať s pracovníkmi na Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave, kde som získal základné informácie ako by bolo možné vytvoriť elektródy na prenos signálu. Následne som začal testovať generované impulzy pri ťažkostiach spodnej časti chrbtice. Došlo ku vytvoreniu rôznych impulzov čo do štruktúry a rovnako aj skladby v rámci priebehu. V záveroch mojho skúmania bolo zistené, že najvhodnejším impulzom, ktorý odstraňuje bolestivý stav chrbtice je taký priebeh impulzu, ktorý mení vlastnosti kože tak, že je vodivejšia. Pri analýze daného stavu, sme dospeli k názoru, že sa tak deje v dôsledku ovplyvnenia odporu kože do takej miery, že nedochádza k stratám energie cez kožný kryt a teda impulz priamo prechádza do tela pacienta cez kožný kryt bez kvalitatívnej a kvantitatívnej straty.

Predmetný dej je z minulosti prezentovaný ako PGR reflex:

„PGR reflex alebo galvanická reakcia kože vedie k elektrickým zmenám kožného krytu v zmysle zvýšenia elektrickej vodivosti (zníženia odporu). Je reakciou organizmu na vonkajší podnet ako aktivačný fyziologicky reflex. Mechanizmus PGR reflexu je spojený s aktiváciou potných žliaz sprostredkovanej prostredníctvom postgangliových sympatických vlákien. Na základe tejto reakcie sa pot stáva elektrolytickým vodičom a teda nepriamo mení elektrické vlastnosti kožného krytu.“ ( v pote sa môže nachádzať až 75% minerálnych solí ) Pri pozorovaniach sme potvrdili, že kvalita potu sa po stránke chemickej a elektrickej vodivosti v priebehu aplikácie nášho impulzu mení.

Potné žľazy – glandule sudoriferous, tak produkciou vodivého potu dokážu efektívne prenášať impulz priamo k nervovým zakončeniam nervového systému. Potná žľaza predstavuje kanál a v prípade, že sa v danom kanály nachádza vodivý pot, môžeme predpokladať, že prenos informácie/impulzu bude mať jedinú bariéru pred nervovým systémom a to na úrovni hranice potnej žlazy a jej nervového zásobenia. Popisovaná vzdialenosť je veľmi malá a teda v danom mieste nebude dochádzať k takým stratám kvality a kvantity impulzu, ktoré by výraznejšie ovplyvnili prenos informácie/energie. Týmto spôsobom sme zodpovedali na základnú otázku, ako zaviesť impulz do tela pacienta, ktorý dokáže podporiť regeneráciu, teda ju indukuje.

Meraním vodivosti potu sme tak vytvorili špecifický elektrický impulz – SEI, ako základný kameň pre odstraňovanie bolesti chrbta spôsobenej degeneratívnymi zmenami chrbtice neinfekčného pôvodu. Disponovali sme teda nosičom, v našom prípade SEI a začali sme analyzovať priebeh odpovede organizmu na špecifický elektrický impulz – SEI.

Podmienky aplikácie SEI na organizmus:

 1. impulz nie je aplikovaný samostatne,
 2. aplikácia impulzu prebieha v salvách s pozitívnymi a negatívnymi vlnami,
 3. v priebehu aplikácie impulzu dochádza k časovým pauzám, ktoré sú definované na základe spracovnej informacie v serveri
 4. v priebehu aplikácie impulzu dochádza k dynamickej zmene amplitúdy.

Na základe týchto podmienok sme zadefinovali impulznú sekvenciu, ktorou dokážeme vplývať na organizmus človeka pri dodržaní indukcie PGR reflexu. Zberom dát som syntetizoval výsledky a prostredníctvom ich evidencie a parametrizácie vytvoril postupy k najefektívnejšiemu spôsobu odstraňovania bolesti chrbtice u pacienta s degeneratívnou chorobou chrbtice neinfekčného pôvodu.

Prostredníctvom pozorovania som bol schopný sledovať rôzne zmeny odporu na snímaných elektródach a preto zaraďujem našu metódu pod pojem IMPEDANČNÁ TERAPIA.

Postupným zdokonaľovaním metodiky som dospel k názoru, že aby bolo možné zlepšiť bolestivý stav chrbtice, je nevyhnutné zasiahnuť do organizmu ešte ďalšou metódou, ktorá má súhlasný vplyv na odpor kože. Za daným účelom sme vybrali možnosť aplikovania akupunktúrnych ihiel ako metodiky suchej ihly.

Následne som vytvoril akupunktúrne schémy pre rôzne bolestivé stavy v organizme ( teda aplikujeme nie jednu ale viacero ihiel v scheme a tak vytvarame požadované zmeny impedancie. Pre priaznivý účinok predmetnej metódy je však dôležité dodržanie použitia presného množstva akupunktúrnych ihiel a plôch, na ktoré sú akupunktúrne ihly aplikované ) . Aplikovaním akupunktúrnych ihiel do kožného krytu sa prostredníctvom komparatívnych testov potvrdil podporný účinok pri odstraňovaní bolestivých stavov a rovnako tiež vplyv na regeneráciu organizmu pri aplikovaní SEI.

Po 10-ročnom pozorovaní ( 2000-2009 ), kedy som predmetnú metódu aplikoval na pacientoch, sme dokázali syntetizovať dostatočné množstvo informácií na vyhodnotenie zmien v organizme pacientov, ktorým bola metóda impedančnej terapie aplikovaná.

Za uvedené obdobie, teda v roku 2009, bolo možné sledovať i vyhodnocovať zmeny v organizme na základe magnetických rezonancií a CT vyšetrení. Externí rádiológovia po sledovaní približne 1000 pacientov prezentovali názor, že u pacientov dochádza k zmene v organizme. Tieto zmeny sa dotýkali predovšetkým veľkosti medzistavcovej platničky a taktiež objemu herniovaných štruktúr prislúchajúcej medzistavcovej platničky.

V spolupráci s informatikmi a grafikmi bol následne vytvorený softvér, ktorý dokáže spracovať DICOM snímky MRI alebo CT do takej podoby, že evidentne a viditeľne potvrdzuje zmeny na platničkách u pacientov, ktorým bola aplikovaná predmetná metóda impedančnej terapie.

V nadväznosti na uvedenú metódu sme zaviedli termín DGU fenomén ako jednoznačný prejav regenerácie organizmu, kedy pod vplyvom aplikácievyššie popísaných postupov dochádza nielen k zmierneniu až odstráneniu bolestivých stavov, ale aj k nárastu objemu medzistavcovej platničky a redukcie herniovaných štruktúr a teda k odstraňovaniu degeneratívnych zmien chrbtice.

Tento fenomén bol potvrdený na 984 pacientoch. ( 06/2017 )

I. Fakty

 1. Ku 07/2017 evidujeme v našej databáze 46000 pacientov, ktorí absolvovali cca 1000000 ( jeden milión ) terapií našou metodológiou.
 2. V odbornej praxi sa zaoberáme bolesťami chrbta spôsobených na základe degeneratívnych zmien chrbtice neinfekčného pôvodu.
 3. Dominantnou štruktúrovanou procedúrou v zdravotníckych procesoch je aplikovanie špecifického elektrického impulzu- SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly akupunktúrnymi ihlami.
 4. Máme vlastný výskum a vývoj, zameraný na vyliečenie z ťažkostí a postupné celkové ozdravenie pacienta.
 5. 75-80% našich pacientov, ktorí boli na základe podrobnej diferenciálnej diagnostiky zaradení medzi bolestivé stavy s neinfekčným pôvodom v chrbtici, cíti radikálne zlepšenie svojho zdravotného stavu po absolvovaní prvého bloku terapíí.
 6. V objektívnej klasifikácii na posúdenie zlepšenia zdravotného stavu u pacientov využívame princíp prítomnosti DGU fenoménu.
 7. Od roku 2011 do roku 2015 sme realizovali Pilotný projekt v spolupráci so VšZP kde sme metodológiu DGU fenoménu ponúkli na podrobné sledovanie pod kontrolou revíznych lekárov VšZP a hlavných odborníkov, ktorí tento pilotný projekt odborne zastrešovali. Do tohto projektu bolo zo strany VšZP zapojených 16000 pacientov, ktorý absolvovali cca 215000 terapií našej metodológie
 8. V roku 2013/2014 sme realizovali biomedicínsky výskum zameraný na liečbu vertebrogénnych ťažkostí, kedy výsledkom tohto výskumu bolo definovanie pridanej hodnoty štandartnej zdravotnej starostlivosti pri bolestivých syndrómoch chrbtice ( teda postupov liečby dlhodobo schválenej v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti platnej cca od roku 1970 ) a taktiež vypracovanie guidelineov pre ostrú nemedikamentóznu štúdiu zameranú na overenie účinnosti nových neuro-fyzioterapeutických postupov pri liečbe bolestivých stavov chrbtice neinfekčného pôvodu.
 9. Vo verejnom obstarávaní tohto biomedicínskeho výskumu sme ponúkli dôkaz DGU fenoménu – teda rastu medzistavcovej platničky, ktorý bol hodnotený hlavnými odborníkmi prizvanými agentúrou ASFEU pod gesciou ministerstvom školstva SR. Predložili sme MRI dokumentáciu pacientov u ktorých sme potvrdili DGU fenomén po absolvovaní terapie a tieto opakované MRI vyšetrenia boli predmetom nezávislej analýzy týchto odborníkov.

 

II. Aktivity 

 1. Existujúcimi medicínskymi metódami ponúkame terapie pri degeneratívnom poškodení chrbtice neinfekčného pôvodu s cieľom objektívneho zlepšenia potvrdeného na základe zobrazovacích postupov a dokázaním prítomnosti DGU fenoménu.

Metódy:

 • Impedančná analýza
 • Vysokofrekvenčná analýza
 1. V komparatívnych kazuistikách po absolvovaní prvého bloku terapií v rozsahu 3-4 mesiacov sme v kontrolovanom pozorovaní potvrdili objektívne zlepšenie zdravotného stavu na základe hodnotení rádiológov SR.
 2. Vyvíjame prístroje s cieľom čo najpresnejšie analyzovať zozbierané dáta pri impedančnej terapii.
 3. V informčnom systéme zhromažďujeme dáta pacienta a ponúkame analytický pohľad na možnú prítomnosť a teda de facto úroveň indukovanej regenerácie v pozorovanom organizme pacienta, teda na reálnu možnosť uzdravenia pri bolestivých stavoch spôsobených degeneratívnymi zmenami chrbtice neinfekčného pôvodu.
 4. Na potvrdenie DGU fenoménu sme vyvinuli v našich podmienkach softwér, ktorým dokážeme z DICOM snímkov magnetickej rezonancie alebo CT vyšetrenia pripraviť 3D model postihnutej časti organizmu, teda nielen medzistavcovej platničky a následným vytlačením na 3D tlačiarni vizualizovať rozsah zmien a teda v komparatívnom sledovaní potvrdiť prítomnosť DGU fenoménu.

 

III. Metodológia – dynamický pohyb pacienta v rámci metodológie impedančnej terapie

 1. Vstupné vyšetrenie pacienta.
 2. Priradenie postupu na jednoznačné nastavenie SEI.
 3. Výkon myostimulácie SEI s okamžitým meraním impedancie priamo z povrchu tela pacienta.
 4. Aplikovanie suchej ihly ako formy akupunktúry ma základe zaradenia pacienta po medicínskom vyšetrení.
 5. Výkon masérskej činnosti podľa definovaného postupu na základe vyšetrenia.

IV. Postup terapie

 1. Počas terapie aplikujeme prostredníctvom elektród na povrch tela pacienta SEI podľa definovanej schémy, následne ho aj okamžite meriame a podľa následnej komparácie v našom softwéri priebeh impulzu/odpovede upravujeme s cieľom indukovať regeneráciu.
 2. Terapiu pacient absolvuje opakovane. Počas jedného týždňa je možné podať túto terapiu 2-3 krát. Prvé prejavy indukovanej regenerácie teda účinku impedančnej terapie s cieľom indukovať rast medzistavcovej platničky zmenej degeneratívnymi zmenami neinfekčného pôvodu pozorujeme najskôr po 45 dňoch. Optimálna dĺžka liečby impedančnou terpiou pri opakovaných terapiách je v prvom bloku 4-5 mesiacov a môže sa líšiť podľa závažnosti zdravotného stavu.
 3. Po prvom bloku terapií nasleduje udržiavacia terapia s frekvenciou 2-3 krát do mesiaca po dobu 4-5 mesiacov. Po tomto intervale sa liečba končí, pacient môže občasne absolvovať terapie cca raz za mesiac. MRI kontrolu postihnutej časti chrbtice je vhodné realizovať každé 2-3 mesiace aby sme čo najlepšie vedeli odhaliť regeneráciu organizmu a teda prítomnosť DGU fenoménu.

Poznámka:

Proces aplikácie SEI je bezprostredne spojený s databázou v našej domovskej filiálke nakoľko je potrebné neustále kontrolovať zmeny na pacientovi a upravovať priebeh SEI. Toto všetko je potrebné na správnu aplikáciu impedančnej terapie a teda na potvrdenie DGU fenoménu u pacienta.

 

V. Validita a reliabilita

 1. Validita – prítomnosť DGU fenoménu na základe 3D zobrazení z DICOM snímkou MRI alebo CT.
 2. Reliabilita – impedančná krivka ( EMG analýza ), MRI, CT.

V súčasnosti disponujeme 984 pacientmi, u ktorých sme potvrdili DGU fenomén.

V širokej pozorovanej vzorke sme u žiadneho pacienta, ktorý nemal impedančnú terapiu, nepozorovali prítomnosť DGU fenoménu.

 

VI. Spolupráca

Hľadáme oponentov, s ktorými budeme spolupracovať pri overovaní našich metodických postupov s cieľom overiť a potvrdiť našu metodológiu.

 

VII. Epidemiológia

Zdravotná poisťovňa eviduje, že v regióne kde pôsobíme existuje metodika, ktorá pozitívne vplýva na zdravotný stav populácie. Spotreba liekov na vertebrogénne ťažkosti je oproti iným regiónom z demograficky porovnateťným obyvateľstvom od roku 2005 neporovnateľne nižšia v celoslovenskom meradle.

 

VIII. Definícia nových pojmov

 

 1. Neuronálna diagnostika – metodika honotenia zmien v organizme podľa funkčných pravidiel evidovaného signálu
 2. DGU fenomén ( disc grow up ) – prejav regenerácie organizmu na základe vplyvu SEI a metodiky impedančnej terapie ako rast medzistavcovej platničky.

V našej praxi sa praxi sa pri aplikácii SEI a impedančnej terapie stratávame aj so zmenami na iných orgánových systémoch. V súčasnosti však nedisponujeme takou veľkou databázovou skupinou aby sme mohli namerané a sledované zmeny jednoznačne popísať a teda ponúknuť oponentom na nezávislú analýzu.

 

V Spišskej Belej 9.7.2017

 

 

MUDr. Pavol KOSTKA- neurológ