Predslov

Zdravotná starostlivosť je prevencia, liečba a manažment (riadenie) chorôb a udržovanie mentálnej a fyzickej pohody cez servisy (služby) poskytované medickými, sesterskými a inými zdravotníckymi profesiami. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO zdravotná starostlivosť obsahuje všetky produkty a servisy určené na propagáciu zdravia, vrátane “preventívnych, kuratívnych a utišujúcich intervencií (zásahov), či smerovaných jednotlivcovi alebo populácii”.

V našom prostredí sa snažíme napĺňať túto predstavu a neustále ponúkať nové informácie, na základe ktorých môžeme zlepšovať podmienky pre výkon zdravotnej starostlivosti v našom prostredí.

Počas našej praxe neustále ponúkame nové pohľady na proces manageovania pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti. Cieľom našich snáh je dosiahnutie transparentného mechanizmu v riadení zdravotnej starostlivosti ako základného piliera spoločnosti v ktorej sa nachádzame.

Z histórie našej spoločnosti je možné vyvodiť závery, že existuje objektívna potreba analyzovať nielen jednotlivé prvky v zdravotnej starostlivosti ako nasledné za sebou idúce kroky ale aj celkový flowchart tohto procesu a hľadať tak nové procesy na znižovanie záťaže na pacienta či už na úrovni časovej alebo finančnej. Preto sme v dlhodobej vízii prijali rozhodnutie, že je potrebné na začiatku procesu zdravotnej starostlivosti pacienta zaradiť do určitej schémy rehabilitačno-regeneračnej starostlivosti ako jednoznačnej potrebe objektívnej diferenciácie vplyvu civilizačných ochorení na organizmus človeka.

Naša spoločnosť prechádzala tak ako iné zdravotnícke zariadenia vývojom kedy sme si najprv v teoretickej rovine a následne po schválení nadriadených orgánov začali so zavádzaním týchto procesov a postupov do systému zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení.

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa snaží ponúkať prehľadný proces starostlivostii o zdravie svojich pacientov a prezentovať dosiahnuté výsledky na oficiálnych fórach aby v čo najširšej diskusii prebiehala akceptácia a prípadná korekcia predložených téz. Je veľmi dôležité aby v medicínskom managemente boli zastúpení aj konzultanti pôsobiaci v danom odbore ale patriaci do iných zdravotníckych spoločností. Tak vznikne jednoznačná transparetná línia práce v takýchto zariadeniach a pri hľadaní nových postupov v medicíne dokážeme identifikovať slabé miesta takýchto procesov.

V našej praxi sme na začiatku začali pracovať s recidivujúcimi bolesťami pohybového aparátu. Preto sme podnikli všetky kroky na to, aby sme zanalyzovali sučasný stav a potom sa snažili ponúknuť nové témy, pri plnení ktorých budeme môcť aktívne riešiť recidivujúce bolestivé stavy. Táto oblasť je veľmi široká a hneď na začiatku sme si uvedomovali že nieje možne stanoviť hneď jednoznačné kritériá na diferencovanie tak širokej problematiky a preto sme podriadili začiatok našej práce v prvom rade na zbieranie vstupných dát od pacientov na základe ktorých sme postupne vytvárali štandardizované postupy pri liečení ťažkostí pacientov.

Práve prítomnosť štandárd odlišuje výrazne naše zdravotnícke zariadenie od ostatných zariadení. Každý klient zaradení do nášho systému poskytovania zdravotnej starostlivosti prechádza na začiatku vstupným vyšetrením kde ho zaradíme do vstupnej štandardy, ktorá sa najviac podobá na stav v ktorom sa nachádza. Daná štandarda sa mení alebo potvrdzuje pri každom kontakte s naším zariadením kdekoľvek na Slovensku a tak vzniká dátová línia procesov ktoré sú aplikované na klienta. Informačný systém našej spoločnosti ponúka jednoznačnú kontrolu výkonu zdravotnej starostlivosti nakoľko je v našom systéme evidovaná každá procedúra v kontexte s pracovníkom ktorý ju na klientovi prevádza a tak je zabezpečená jednoznačná kontrola výkonu zdravotnej starostlivosti. Nakoľko existuje dopredu navrhnutý proces pri tej ktorej štandarde náš systém analyzuje podrobne rozdiely medzi navrhovanou a realizovanou štandardou. Práve takouto kontrolou sa naše zariadenie dostáva do procesu veľmi rýchleho spracovania aktuálneho stavu klienta nakoľko všetko je evidované real time.

Budeme radi keď potvrdíme čo najviac našich téz a neustále budeme zlepšovať štandardy v prospech našich klientov.

 

Manažment Kliniky Kostka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *