Výskum a vývoj

Naša spoločnosť sa zapája do projektov európskej únie v programoch veda a výskum v časti bolesť aj pri poslednom ukončenom projekte „Aplikovaný výskum v oblasti neuronálnej diagnostiky a liečby“ kód ITMS2624022075 v rámci operačného programu Výskum a vývoj, do ktorého sme sa dostali prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré sme absolvovali v roku 2012 na konci leta.

V danom projekte sme vypracovali synopsis, protokol, ďalej sme kompletne spracovali CRF viac než 300 klientov a ponúkli sme koncept pre oblasť regeneračnej medicíny ,v ktorej vidíme budúcnosť pre fyzioterapeutickú starostlivosť.

V súhrne konceptu sme analyzovali našu činnosť v obraze 10 rokov zdravotníckej praxe v našich podmienkach kde sme prostredníctvom našich partnerov zanalyzovali niekoľko tisíc strán rukopisov nemedicínskych a medicínskych záznamov.

Následným spracovaním týchto rukopisov, ktoré majú charakter kódovaných strán sa postupne začali definovať hlavné znaky exklúznych a inklúznych kritérií, ktoré sú nevyhnutné aby sme vytvorili skupinu klientov/pacientov, ktorých je možné zaradiť do daného výskumného projektu. Po skatalogizovaní daných dokumentov a kritérií sme vytvorili skupinu 311 klientov, na ktorých sme pod dynamickou kontrolou procesu aplikovali existujúce fyzioterapeutické procedúry a ponúkli sme ich špecifickú kombináciu a tak sledovali priebeh zdravotného stavu v rámci bolestivého syndrómu u rôznych typov klientov zaradených do štúdie. Týchto klientov sme opakovane prevyšetrovali neurologicky a fyzioterapeuticky a vytvárali tak presné zaznamy o priebehu ich sanácie pod vplyvom našich štandardizovaných terapeutických procesov.

Dané sledovanie zdravotného stavu sme sledovali v obraze 6 mesiacov. Pri tejto analýze sme použili ako porovnávaciu skupinu aj cca 4500 klientov, ako retrospektívnu komparatívnu vzorku, ktorí u nás absolvovali štandardizovanú fyzioterapeutickú starostlivosť, aby sme tak ponúkli čo najpresnejší obraz o prebehnutom efekte našich štandárd na zdravotný stav klientov s bolestivým syndrómom.

Projekt sme následne prezentovali na odborných fórach popredných európskych univerzít, kde sme boli pozitívne hodnotený ako vedecko-výskumné pracovisko so širokým záberom tém, ktoré sú vhodné aj do ďalších projektov či už samostatne alebo v spolupráci s univerzitnými pracoviskami.

Projektový záver sme odovzdali do rúk spoločnosti objednávateľa ako prípravu zmluvného výskumu. Následne taktiež prebehla kontrola na oficiálnych inštitúciách zameraných na hodnotenie vedecko-výskumných projektov. Pre objednávateľa sme veľmi podrobne spracovali mechanizmus ako má daný výskum prebiehať, ako má postupovať pri samotnej realizácii.

Sme presvedčení, že náš výstup na úrovni projektového záveru bude slúžiť ako jednoznačný manuál pre realizáciu tzv. ostrej štúdie na overenie našich hypotéz, ktoré sme predložili v našom materiály.

Témam spomenutým s danom koncepte pre objednávateľa sme sa ako zdravotnícke zariadenie na úrovni poliklinika prestali po ukončení tohto projektu zaoberať a v súčasnosti sa pripravujeme na nové projekty, ktorým sme podriadili aj naše fungovanie v našom zdravotníckom zariadení.

Za posledné obdobie cca od marca tohto roku sa naša spoločnosť venuje týmto témam, ktoré podrobne spracováva na budúce projektové tézy:

  1. informačný systém v zdravotníckej organizacií, jeho využitie, analýza, pridaná hodnota
  2. dynamická analýza elektrického impulzu v závislosti od PGR reflexu
  3. význam vysokofrenkvenčnej analýzy v diagnostike bolestivých a nebolestivých stavov
  4. definovanie nových postupov v neurofyzioterapeutickej praxi v diagnostike a v priebehu bolestivých a nebolestivých stavov
  5. význam osteochodritídy pri negatívnom priebehu bolestivého stavu hlavne v kontexte chronických vertebrogénnych zmien s dokázanou degeneratívnou zložkou
  6. význam dynamickej MRI pri sledovaní zmien „ building discu “ pri degeneratívnych zmenách chrbtice netraumatického pôvodu
  7. vplyv cielenej rehabilitačnej terapie na civilizačné ochorenia v rôznych vekových kategóriách, posúdenie tohto vplyvu v závislosti od alimentárnych podmienok
  8. vplyv ozónoterapie na priebeh sanácie bolestivého syndrómu na degeneratívnom základe v kontexte porovnávanej vzorky s placebo efektom

V neposlednom rade venujeme veľmi veľký priestor analytickému pohľadu z hľadiska uskutočniteľnosti danej témy aby sme predišli tak zbytočným sporným stavom, ktorých v medicíne rok čo rok pribúda.

Ako je z daného zoznamu zrejmé, cieľom našej ďalšej práce je ponúknuť odpoveď na otázky ako by sa mala uberať regeneračná medicína v našich podmienkach, aby sme vedeli podrobnejšie analyzovať dopad jednotlivých civilizačných vplyvov na obyvateľstvo a nepochybne ako je možné na tejto úrovni predchádzať vznikom civilizačných ochorení v kontexte nami ponúkaných nových fyzioterapeutických štandárd.

Verím, že naša medicínska a s ňou spojená vedecko-výskumná činnosť neostane bez povšimnutia a budeme môcť do budúcna stále viac evidovať pozitívny vplyv našich terapeutických štandárd na klientov, ktorí navštevujú naše zariadenia po celom Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *