MUDr. Pavol Kostka CV

MUDr. Pavol Kostka


                                                                                 

  • Adresa: Štefánikova 45, 059 01 Spišská Belá
  • Dátum narodenia: 22.03.1973
  • Telefón: +421 905 743 554
  • Email:    pavolkostka73@gmail.com

 

 

Fakty                                                                                                                                                                        


2/2000                             začiatok činnosti MUDr. Pavol Kostka – Regeneračné centrum v Spišskej Belej;

– vypracovanie základnej metodológie o procesoch aplikovania terapie na organizmus pri rôznych ťažkostiach, hlavne na úrovni bolestivého stavu neinfekčného pôvodu;

– aplikácia myostimulačných impulzov na klientov prostredníctvom špecifického generátora vyvinutého MUDr. Kostkom; – vytvorenie štandardy, podľa ktorej sa kombinuje myostimulačný impulz s ďalšími procedúrami, napr. nahrievanie UV lampou, akupunktúra ako impedančná metodika a masáž; Štandarda – všeobecný názov pre medicínsky proces ako ľahšie popísať postup zdravotnej starostlivosti hlavne pre potreby kontroly a kvality;

– vytvorenie základov informačného systému pre potreby evidencie aplikovania spomenutých procesov;

8/2000 – 5/2001                Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Poprade NsP;

2/2001                              zamestnanie prvého zamestnanca, dovtedy ošetrených 1250 klientov

6/2001 – 7/2001               Atestačná prax na Psychiatrickom oddelení v Levoči NsP;

7/2001 – 8/2001               Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Poprade NsP;

9/2001 – 12/2001             Atestačná prax na Internom oddelení v Kežmarku NsP;

10/2001                            Regeneračné centrum sa sťahuje do nových priestorov v Spišskej Belej, ktoré boli vybudované pre

                                         potreby čo najefektívnejšieho poskytovania služieb, využitie štandárd a zlepšenie objektívneho stavu

                                         u klienta;

12/2001 – 3/2002             Atestačná prax na Chirurgickom oddelení v Kežmarku NsP;

2000 – 2005                     databáza MUDr. Pavla Kostku – Regeneračné centrum obsahuje približne 4 500 klientov, ktorí absolvovali

                                         terapie novou metodológiou s tým, že každý klient absolvoval cyklus minimálne 7 až 12 terapeutických

                                         blokov;

3/2002 – 4/2002               Atestačná prax na Anestéziologickom a resuscitačnom oddelení v Kežmarku NsP;

1/2004 – 4/2006               Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Poprade NsP;

 

Spotreba liekov pri diagnóze G54 za rok 2009 – 2011 ( zdroj – VšZP a.s. – 2011 )

 

ROK 2009 2010 2011
Región Počet pacientov Náklady na poistenca Počet pacientov Náklady na poistenca Počet pacientov Náklady na poistenca
Bratislava 6 091 52,52 7 980 65,12 8 029 67,23
Košice 2 241 42,06 4 537 46,80 4 416 53,52
Banská Bystrica 875 36,11 1 224 45,77 1 327 53,64
Trnava 839 44,06 872 46,10 999 48,83
Prešov 1 869 32,52 2 898 31,25 2 979 34,27
Poprad 3 051 28,10 3 799 28,23 4 298 30,32

                                        zdroj VšZP a.s. – 2011

zivotopis

6/2011                               uskutočnenie prípravných stretnutí na uzatvorenie zmluvného vzťahu so VšZP za účelom sledovania

                                          zavádzania nových fyzioterapeutických postupov pri liečbe bolestivých stavov;

10/2011 – 9/2013              Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Starej Ľubovni NsP;

11/2011                             uzavretie zmluvy o pilotnom projekte so VšZP pre spoločnosť CPKSB v Spišskej Belej s tým, že každý

                                          rok je potrebné otvoriť ďalšiu pobočku, aby vyhodnocovanie výsledkov práce metodológie bolo čo

                                          najpresnejšie:

vszp

11/2011                             pridelenie osobitne hradeného výkonu – CDT00 na sledovanie efektivity metodológie používanej

                                          spoločnosťou CPKSB;

                                          CDT00 alebo cielená dlhodobá terapia – osobitne hradený výkon vytvorený tak, ako veľké množstvo

                                          iných osobitne hradených výkonov, a to za účelom jednoznačne kontrolovať efektivitu poskytovania

                                          zdravotnej starostlivosti plošne;                                              

                                          daný kód bol vytvorený pre fyzioterapeutickú starostlivosť pre pacientov, ktorí majú recidivujúce

                                          bolesti chrbta neinfekčného pôvodu; takíto pacienti boli v minulosti opakovane liečení u svojho

                                          ortopéda, neurológa alebo reumatológa, ale aj napriek cielenej medikamentóznej terapii

                                          dochádzalo k recidívam, práve táto metodológia dokázala recidívam zabraňovať, a preto

                                          bolo jednou z podmienok postupne rozširovanie siete poskytovania tohto výkonu pre potreby

                                          pacientov;

4/2012                               ukončenie príprav na export metodológie v rámci pilotného projektu;

7/2012                               vytvorenie etickej komisie pre spoločnosť CPKSB za účelom schvaľovania biomedicínskeho

                                          výskumu na lepšie overenie metodológie a zavádzanie CDT00 v praxi;

7/2012                               schválenie biomedicínskeho výskumu v oblasti vertebrogénnych indikácií a začatie

                                          výskumnej úlohy pre spoločnosť Glaston, s.r.o. v rámci štrukturálnych fondov;

                                          biomedicínsky výskum bol v objednávke definovaný ako realizovanie výskumu

                                          v nemedikamentóznej oblasti s cieľom overiť efektivitu existujúcich rehabilitačných

                                          procesov na vzorke 300 pacientov, a tak ponúknuť jednoznačne efekt takejto

                                          liečby v sledovanej skupine;

                                          následne bol vytvorený vzor na realizovanie ostrej štúdie pre overenie nových

                                          fyzioterapeutických postupov na celoslovenskej úrovni (výsledky výskumu odovzdané

                                          objednávateľovi – spoločnosti Glaston, s.r.o. podľa zmluvy);

8/2012                               ukončenie príprav na tlač Ethiconu I., ako prostriedku na lepšiu komunikáciu medzi centrálou

                                          a pobočkou v rámci exportu nových postupov[2];

9/2012 – 12/2012             realizácia biomedicínskeho výskumu;

3/2013                              odovzdanie biomedicínskeho výskumu objednávateľovi – spoločnosti Glaston, s.r.o. s nasledovným

                                         výsledkom (percentuálny efekt rehabilitačnej starostlivosti, ktorá sa štandardne ponúka pacientom

                                         na FBLR pracoviskách v rámci Slovenska ):

Zdravotný stav po absolvovaní terapeutického cyklu

C oblasť   Z celkovej C oblasti
C zlepšený 21 17,95%
C stacionárny (stav nezmenený) 96 82,05%
Th oblasť Z celkovej Th oblasti
Th zlepšený 23 27,71%
Th stacionárny (stav nezmenený) 60 72,29%
L oblasť Z celkovej L oblasti
L zlepšený 31 27,93%
L stacionárny (stav nezmenený) 80 72,07%

4/2013                             prípravná fáza pre otvorenie pobočky v Nitre, nábor zamestnancov a zaškolenie

                                        v Spišskej Belej pre potreby pobočky v Nitre;

5/2013                             príprava na otvorenie pobočky v Bratislave;

5/2013                             ukončenie vývoja generátora myostimulačných impulzov tretej generácie a zadanie do výroby

                                        pre potreby pobočky v Bratislave;

7/2013                             otvorenie pobočky v Nitre na ulici Párovská 40, s počtom zamestnancov – 22;

10/2013                           prípravná fáza na otvorenie druhej pobočky ukončená z pohľadu HW a SW – IS;

11/2013                           nábor pre pobočku v Bratislave – 25 zamestnancov;

12/2013                           v spoločnosti CPKSB pracuje celkovo 121 zamestnancov;

12/2013                           otvorenie pobočky v Bratislave na ulici Seberíniho 9;

12/2013                           v pobočke v Nitre je zamestnaných 27 zamestnancov podľa hierarchického kmeňa – riaditeľ, lekár,

                                         hlavný fyzioterapeut, fyzioterapeuti, maséri;

1/2014                             ku koncu roka 2013 sa v databáze v Nitre nachádza 965 jedinečných klientov, realizovaných je približne

                                         7500 terapií metodológie spoločnosti CPKSB;

2/2014                             denne sa uskutočňuje od 52 do 55 terapií CDT00 v pobočke v Nitre; spolu sa v centrále v Spišskej Belej

                                        a v Nitre uskutočňuje (75 + 52) od 127 do 140 terapií denne (zdroj – štatistika informačného systému);

2/2014                             sledovanie výsledkov práce v  spoločnosti CPKSB, odovzdané na MZ SR na Inštitúte zdravotnej politiky;

3/2014                             schválenie žiadosti pre spoločnosť CPKSB na otvorenie ďalšej pobočky v Žiline;

4/2014                             uskutočňovanie približne 49 až 55 terapií CDT00 v pobočke v Bratislave; spolu sa v centrále

                                        v Spišskej Belej, v Nitre a v Bratislave uskutočňuje (78 + 56 + 52) od 186 do 192 terapií

                                        denne (zdroj – štatistika informačného systému);

7/2014                             ukončenie prípravnej fázy a nábor 28 zamestnancov pre pobočku v Žiline; celkový počet zamestnancov

                                        spoločnosti CPKSB predstavuje číslo 159;

7/2014                             otvorenie pobočky v Žiline na ulici V. Spanyola 43;

8/2014                             celkový počet klientov v databáze spoločnosti CPKSB dosahuje hranicu 32 000;

10/2014                           registrácia ochrannej známky KLINIKA KOSTKA v registri ochranných známok EÚ;

10/2014                           pozvanie na medzinárodnú výstavu International Exhibition of Inventions Geneva;

 

dgu 1 strana

 

dgu 2 strana

 

11/2014                           uskutočňovanie približne 77 až 92 terapií CDT00 denne v pobočke v Žiline; spolu sa v

                                       centrále v Spišskej Belej, v Nitre, v Bratislave a v Žiline uskutočňuje

                                       (78 + 56 + 52 + 86)

                                       od 272 do 285 terapií denne (zdroj – štatistika informačného systému);

11/2014                           schválenie žiadosti pre spoločnosť CPKSB na otvorenie pobočky v Banskej Bystrici;

12/2014                           nábor zamestnancov pre pobočku v Banskej Bystrici;

01/2015                           transformácia procesov v spoločnosti CPKSB; príprava prezentácií do nemocníc a pod.;

1/2015                             otvorenie pobočky v Banskej Bystrici na ulici Horná 67;

4/2015                             uskutočňovanie približne 37 až 45 terapií CDT00 denne v pobočke v Banskej Bystrici;

                                       spolu sa v centrále v Spišskej Belej, v Nitre, v Bratislave, v Žiline a v Banskej Bystrici

                                       uskutočňuje (84 + 62 + 57 + 89 + 42) od 334 do 341 terapií denne (zdroj – štatistika

                                       informačného systému);

5/2015                             celkový počet zamestnancov spoločnosti CPKSB dosahuje číslo 205; Ethicon

                                       obsahuje 4 zväzky;

6/2015                             preukázanie DGU fenoménu – existencie rastu medzistavcovej platničky chrbtice – na

                                       približne 1000 klientoch, ktorí absolvovali terapie tak, že ich platničky boli vytlačené

                                       na 3D tlačiarni;

06/2015                           celkový počet ošetrených jedinečných klientov v databáze presahuje 42 500;

                                       spoločnosť CPKSB disponuje približne 975 000 medicínskymi záznamami ošetrených

                                       klientov v zariadeniach spoločnosti CPKSB;

8/2015                             príprava na kongres lekárov za účasti lekárov prvého kontaktu v Žiline;

10/2015                           zrušenie kódu CDT00 a transformácia spoločnosti CPKSB na štandardnú rehabilitáciu

                                       s pridanou hodnotou špeciálnej metodológie;

12/2015                           podpis novej zmluvy s VšZP;

12/2015                           zaškoľovanie zamestnancov pre pobočku v Trenčíne; celkový počet zamestnancov

                                       vrátane externých dosahuje číslo 207; Ethicon má 9 zväzkov;

1/2016                             otvorenie pobočky v Trenčíne na ulici Nemocničná 4;

1/2016                             uskutočňovanie približne 15 až 20 terapií CDT00 denne v pobočke v Trenčíne;

                                       spolu sa v centrále v Spišskej Belej, v Nitre, v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici

                                       a v Trenčíne uskutočňuje (81 + 56 + 60 + 78 + 40 + 17) od 332 do 347 terapií

                                       denne (zdroj – štatistika informačného systému)[3];

5/2016                             zavedenie myostimulátora šiestej generácie do prevádzky v Spišskej Belej;

6/2016                             ukončenie zmluvného vzťahu medzi CPKSB a VšZP;

2017                                poskytovanie zdravotnej starostlivosti ponúkame z zariadení v Spišskej Belej;

 

 

VZDELANIE


 

7/2017                              Udelenie licencií zo Slovenskej lekárskej komory – SLK

                                         L1A – na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

                                         L1B – na výkon zdravotníckeho povolania

                                         L1C – na výkon odborného zástupcu

4/2017                              Atestácia zo špecializačného odboru neurológia

2016                                 pred atestačné školenie SZU

10/2011 – 9/2013             Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Starej Ľubovni

1/2007 – 6/2007               Atestačná prax na Neurologickej ambulancii Vita Via Lučenec

1/2004 – 4/2006               Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Poprade

3/2002 – 4/2002               Atestačná prax na OAIM v Kežmarku

12/2001 – 3/2002             Atestačná prax na Chirurgickom oddelení v Kežmarku

9/2001 – 12/2001             Atestačná prax na Internom oddelení v Kežmarku

7/2001 – 8/2001               Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Poprade

6/2001 – 7/2001               Atestačná prax na Psychiatrickom oddelení v Levoči

8/2000 – 5/2001               Atestačná prax na Neurologickom oddelení v Poprade

6/2000                              Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Neurológia

9/1992 – 6/1999               Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbor: Všeobecné lekárstvo

1992 – 1996                      ŠVOČ – Študentská vedecká odborná činnosť s názvom ,,VITA VENAE“. Počas štúdia

                                         medicíny som sa venoval Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) s 

                                         názvom VITA VENAE. V rámci tejto činnosti som skúmal na katedre Patofyziológie

                                         reparačné a regeneračné procesy zošívaných ciev u králikov a potkanov na

                                         mezenteriálnych vénach. Pri tejto činnosti bol gestorom projektu MUDr. Peter Siska

                                         (toho času post mortem), plastický chirurg, ktorý pracoval v Ružinovskej nemocnici

                                         v Bratislave.

                                         V rámci ŠVOČ som sa venoval týmto témam: 

                                         1.     efektivita spájania vén mezentéria štandardnými šicími postupmi na neživých

                                                 preparátoch

                                         2.     reparačné a regeneračné procesy na zošívaných vénach živých zvierat – králik,

                                                 potkan

                                         3.     vplyv elektrického impulzu na rýchlosť reparácie a regenerácie u zošívaných

                                                 spojov vén

                                                      3.1 vytvoreného napäťovým generátorom,

                                                      3.2 vytvoreného prúdovým generátorom

                                         4.     vplyv vysokofrekvenčného impulzu na reparačné a regeneračné procesy

                                                 u zošívaných spojov vén

                                         5.     analýza tohto elektrického impulzu a jeho presná špecifikácia.

                                              Výsledkom tejto ŠVOČ nebol žiaden záver, ktorý by som publikoval, ale získanie

                                              dátových podkladov, na základe ktorých sa mi podarilo v roku 1996 vytvoriť

                                              myostimulačný impulz ako jednoznačný výsledok predchádzajúcich meraní.

9/1991 – 2/1993              Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

9/1987 – 06/1991            Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

 

ZNALOSTI, KURZY A ŠKOLENIA


IT znalosti                            MS Word – pokročilý 

                                           MS Excel – pokročilý 

                                           Microsoft – denný užívateľ 

                                           Internet – denný užívateľ

Jazykové znalosti                 Anglický jazyk  – mierne pokročilý 

                                           Nemecký jazyk – základy

                                           Ruský jazyk – pokročilý

Vodičské oprávnenie            Vodičský preukaz typu B

 

 

V Spišskej Belej dňa 09.07. 2017                                                                     MUDr. Pavol Kostka


[1]         DGU (disk grow up) – dokázaná fyziologická vlastnosť organizmu ako prejav regeneračného procesu na základe vplyvu špecifického

myostimulačného impulzu doplneného o impedančnú procedúru; podstata tohto procesu spočíva v stimulácii sympatikoadrenergnych vláken

prostredníctvom impulzu z generátora na základe kontroly vysokofrekvenčnou analýzou v dynamickom sledovaní dát pacienta počas výkonu

terapie v minimálnej dĺžke 25 minút, k prejavom DGU dochádza po cca 40 – 45 dňoch od prvej terapie pri frekvencii 3 až 5 krát za 10 dní,

kontrolnej skupine u pacientov bez tejto terapie nebol daný fenomén nikdy spozorovaný

[2]           Ethicon – zväzky dokumentov, ktoré zjednodušujú prácu na pobočke na úrovni administratívnej ale aj na úrovni medicínskej pre

lepšiu kontrolu dodržiavania štandardizovaných procesov, ktoré sme v našej metodológii použili, tak sme dokázali odhaliť v zárodkoch vznikajúce

chyby na úrovni administratívnej a manažérskej a získali sme viac času na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

[3]           údaje o množstve terapií CDT00 denne predstavuje množstvo realizovaných terapií, ktoré boli uskutočnené pre pacienta v zdravotníckych

zariadeniach spoločnosti CPKSB; všetky výkony neboli VšZP faktúrované, nakoľko je zrejmé, že terapie nad limit nebudú preplatené a súčasne, nie

všetky terapie boli uskutočnené pre poistencov VšZP, a teda nebolo možné ich vykázať iným poisťovniam