DGU FENOMÉN

Téma: 3D platnička

3d platnicka

1. Význam objektívnej medicíny

V súčasnosti sa medicína nachádza v stave, ktorý by sme si na základe dôležitých, ale nie vždy jednoznačných dát na uzavretie diagnózy pre klienta, mohli dovoliť definovať ako subjektívne hodnotenie zdravotného stavu. 

My chceme ponúknuť nový pohľad na riešenie bolestivých stavov, kedy budeme môcť disponovať jednoznačnými faktami a dôkazmi o poškodení organizmu alebo jeho časti, a tak sa lepšie vyjadriť ku diagnóze alebo ku prognóze či už ochorenia alebo zdravotného stavu.

2. Vertebrogénne ochorenia

V súčasnosti sa udáva, že na vertebrogénne ochorenia sa lieči počas svojho produktívneho života až 85% populácie. Veľké množstvo ľudí rieši svoj bolestivý stav neštandardne, nakoľko skoro vždy prebehne analýza na úrovni lekára, nedochádza k riešeniu zdravotného stavu, ale len k evidenčnému procesu a k predpísaniu liečiv a rehabilitácie.

Nakoľko majú ľudia odmietavý prístup k medikamentóznej terapii, preferujú ju vždy až keď je veľmi zle, tým dochádza k potlačeniu príznakov bolestivého stavu bez jeho definitívnej sanácie. Ťažkosti sa z pohľadu zdravotnej starostlivosti nevyriešia. Po nejakom čase dochádza k recidíve a opäť sa rozbehne kolotoč s opakovanými vyšetreniami.

Klient ma predpísané lieky, absolvuje vyšetrenia, ale málokedy dôjde k porovnaniu vyšetrení. Ak aj dôjde, nie je jednoduché definovať prognosticky stav u klienta. Práve v tomto momente by bolo dobré definovať prognózu zdravotného stavu a detegovať nebezpečenstvo pre klienta z časového hľadiska.

3. MRI vyšetrenie a jeho význam vo vertebrológii

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je jedným z najdôležitejších vyšetrení pre diferencialno-diagnostické uzavretie klienta nielen s vertebrogénnymi ťažkosťami. Pridanou hodnotou je fakt, že je možné veľmi presne stanoviť progresiu, regresiu rôznych stavov v organizme, a tak ponúkať jednoznačný obraz o vnútornom prostredí a o vzťahoch vo vnútri organizmu.

4. 3D digitálny obraz fyziologických, chorobne zmenených a degenerovaných častí oporného aparátu

Pri vyšetrení magnetickou rezonanciou sa zbiera veľké množstvo dát, z ktorých je možné vytvoriť podrobné 3D obrazy, ku ktorým môžeme priradiť rôzne okolité štruktúry na jednoznačné pochopenie súvislostí a vzťahov vo vnútri organizmu.

5. Význam reálneho zobrazenia častí oporného aparátu

Pri tlačení obrazu na 3D tlačiarni dokážeme ľahšie interpretovať zmeny v organizme a nepochybne aj lepšie vysvetliť klientovi závažnosť zmeny zdravotného stavu, a tak mu ponúknuť opodstatnenú informáciu o nevyhnutnosti intervencie, či už konzervatívnej alebo radikálnej. V neposlednom rade je možné ponúknuť nielen klientovi, ale aj lekárovi jednoznačný dôkaz o zmenách, ktoré v organizme prebehli a ľahšie sa rozhodnúť pre správny typ liečby.

6. Význam súčasného zobrazenia oporného aparátu a cievneho zásobenia časti organizmu

Za istých podmienok môžeme definovať zmeny nielen na úrovni pevných štruktúr, ale aj zmeny spojené s prekrvením organizmu. Práve pri angio vyšetrení chrbtice môžeme odhaliť rôzne patologické stavy a predpokladať súvis s terajším aktuálnym stavom klienta a hľadať odpoveď na medicínske otázky na úrovni progresie ochorenia alebo zmien.

7. Projektový význam evidovaných reálnych zobrazení v objektívnej komparatívnej medicíne

V našom ponímaní medicíny sa snažíme ponúknuť nielen liečenie klientov v našom zariadení. Počas našej existencie sme vyvinuli jednoznačný štandardizovaný model starostlivosti v oblasti vertebrogénnych ťažkostí. Z našich poznatkov môžeme povedať, že každý klient je vysoko individuálny, ale aj napriek tomu je možné zaradiť ho do štandardizovaných terapeutických skupín. Každý klient v našom zariadení vytvára dáta, ktoré v našom informačnom systéme uchovávame a analyzujeme, a tak môžeme jednoznačne objektívne zaradiť klienta do terapeutickej štandardy aj keď existujú určité odlišnosti od štandardy. Práve napriek tomu sa snažíme náš terapeutický model rozšíriť, nakoľko nám bude môcť pomôcť v ďalšom zlepšovaní sa, nielen v kontakte smerom ku klientovi ale aj ku pracovníkom na rôznych úrovniach.

8. Význam zobrazení pre narastajúci počet opakovaných vyšetrení pohybového aparátu pre jednoznačné stanovenie podielu zodpovednosti za progresiu alebo regresiu degeneratívnych, zápalových zmien

Klienti, ktorí majú dlhodobé ťažkosti sa stávajú v procese zdravotnej starostlivosti prvkami, ktoré istým spôsobom deformujú pohľad na niektoré ochorenia a tým aj ich priebeh. Tento pohľad je ale veľmi často len subjektívny a málokedy je podložený rozsiahlou štúdiou ktorá by jednoznačne dávala priestor na zaradenie podobného klienta do akejkoľvek štandardy. Práve toto je veľmi dôležité pre našu starostlivosť v zdravotníctve kde my sa snažíme takýchto klientov odchytávať a hľadať u nich znaky na možné priblíženie k terapeutickým štandardám. Len tak je možné definovať jednoznačné charakteristiky na stanovenie univerzálneho pohľadu na zmeny v organizme a tým ponúknuť novú analytickú metodiku. Práve táto metodika by sa mohla v budúcnosti stať nosnou na určenie zodpovednosti za navrhnuté postupy v medicínskej praxi z pohľadu riešenia chronických nenádorových, neinfekčných stavov.

sm_20141105223410

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *